Návod krok za krokem, jak získat zaručený úvěr

Zaručený úvěr je určený pro živnostníky, malé a střední podnikatele, kteří splňují podmínky pro čerpání vybrané záruky od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Výhodou zaručeného úvěru je, že usnadňuje přístup k peněžním zdrojům, protože ČMZRB převezme velkou část úvěrového rizika na sebe. Záruka je navíc poskytována zdarma. Zjistěte, jak o zaručovaný úvěr žádat a jaké dokumenty budete potřebovat.

Než začnete, ověřte si podmínky

Než začnete připravovat podklady pro žádost o zaručený úvěr, je dobré si ujasnit, zda splňujete podmínky pro přiznání záruky ČMZRB. Základními podmínkami pro získání záruky jsou:

 • přijatelnost žadatele (především podmínka malého a středního podnikatele),
 • přijatelnost projektu (je definován konkrétní účel, na který může být úvěr použit),
 • přijatelnost zaručovaného úvěru (musí být uzavřen se spolupracující bankou).

Konkrétní podmínky pro jednotlivé záruky se liší, proto je dobré si vše dopodrobna nastudovat. Pokud si nebudete vědět rady, můžete se obrátit o pomoc na úvěrující banku nebo přímo na poradce z ČMZRB.

Žádost o úvěr u spolupracující komerční banky

Naznačila vám banka, že bude požadovat dodatečné zajištění vašeho úvěru? Informujte se u ní, zda je možné využít zajištění ČMZRB. Pokud vaše banka tuto možnost nenabízí, vyberte si některou ze spolupracujících bank – v současné době spolupracuje ČMZRB s více než 10 bankami v České republice.

Smlouvu o záruce lze s ČMZRB uzavřít i na úvěr, který již čerpáte. Ve většině případů ale bude úvěrující banka požadovat nejdříve záruku a teprve poté vám úvěr schválí. Pro vyplnění žádosti o záruku je však nutné mít s bankou již dohodnuté podmínky úvěru – především jeho výši, účel, splatnost a požadovanou výši záruky.

Vypracování žádosti o záruku

Formulář pro žádost o záruku si stáhněte na webových stránkách ČMZRB. Ve formuláři je potřeba zaškrtnout, zda splňujete podmínky drobného, malého nebo středního podnikatele. Na co dalšího si dát pozor? Je důležité jasně formulovat název projektu, z něhož by mělo být zřejmé, v jakém oboru ekonomické činnosti bude realizován – včetně zařazení dle klasifikace CZ-NACE. Zaručený úvěr lze čerpat pouze na projekt, který ještě nebyl dokončen.

Podmínkou pro žádost o záruku je mít platné oprávnění k provádění podnikání v oboru podporované činnosti. Žadatel nesmí mít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám ani dalším orgánům.

Doplňte žádost požadovanými přílohami

Aby byla žádost kompletní, je nutné ji doplnit přílohami. Ve formuláři najdete veškeré požadované náležitosti včetně informace, zda musíte doklady předložit v originále nebo stačí ověřené kopie.

Přehled příloh k žádosti:

 • popis projektu,
 • smlouva o úvěru, pokud již byla uzavřena,
 • údaje úvěrující banky,
 • prohlášení pro identifikaci,
 • prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Základní přílohou žádosti je příloha, ve které je potřeba podrobněji popsat projekt, na nějž zaručený úvěr žádáte. V příloze o úvěrující bance musíte vyplnit podrobnosti o úvěru a která banka vám ho poskytne – nezáleží na tom, zda již úvěr čerpáte nebo jste smlouvu ještě neuzavřeli.

V prohlášení o identifikaci se ověřují především informace z obchodního nebo živnostenského rejstříku a je nutné uvést původ peněžních prostředků pro splácení úvěru. Pro žádost o podporu v režimu de minimis (podporu malého rozsahu) je důležité vyplnit prohlášení o spojení podnikatelů a majetkové struktuře podniku.

Podání žádosti o záruku osobně, poštou nebo elektronicky

Podat žádost včetně všech příloh je možné:

 • osobně na zvolené pobočce ČMZRB,
 • poštou,
 • elektronicky do datové schránky nebo e-mailem.

Elektronicky je možné žádost zaslat do datové schránky nebo přes webovou podatelnu (v předmětu zprávy je potřeba uvést zvolenou pobočku ČMZRB), případně na e-mailovou adresu vybrané pobočky ČMZRB. Listinné přílohy (zejména doklad o oprávnění k podnikání a souhlas manžela/manželky u fyzických osob) se předkládají až při podpisu smlouvy o záruce.

Adresy poboček ČMZRB a jejich e-mailové adresy najdete na www.cmzrb.cz/Kontakty.

Jak probíhá vyřizování žádosti?

Čím jsou podklady lépe připravené, tím rychlejší je vyřízení žádosti. Obvykle se doba vyřízení pohybuje mezi 1 až 4 týdny podle druhu vybrané záruky.

Důvody pro zamítnutí žádosti jsou zpravidla nesplnění podmínek pro klasifikaci jako malý nebo střední podnik, chybějící povolení k podnikání na činnost, která je předmětem podporovaného projektu, neúplné nebo nepravdivé údaje v žádosti apod.

Podepsání smlouvy o záruce probíhá osobně

Posledním krokem pro získání záruky je uzavření smlouvy s ČMZRB. Pokud je žádost kladně vyhodnocena, musí se žadatel osobně dostavit na pobočku ČMZRB k podepsání smlouvy.

K podpisu je nutné přinést:

 • doklad o oprávnění k podnikání,
 • platný průkaz totožnosti osoby oprávněné k podpisu,
 • v případě, že za žadatele podepisuje zmocněná osoba, tak ještě plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Jakmile získáte záruku od ČMZRB, je potřeba ji předložit v bance a můžete čerpat svůj úvěr.

Zjistěte další informace

Podrobné informace k poskytovaným zárukám od ČMZRB najdete na webové stránce www.cmzrb.cz.

Aktuality

Vláda schválila „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ II! Žádat o něj bude možné začátkem listopadu

„Ošetřovné“ za dobu zavřených škol dostanou i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Návrh ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda. Podpora bude určena lidem, kteří nemohou kvůli péči o dítě do 10 let nebo hendikepovaného člověka vykonávat svou hlavní výdělečnou činnost. Podpora bude ale nižší než na jaře a žádat o ni mohou OSVČ až začátkem měsíce listopadu.

Více

Poslanci schválili obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ

Poslanci v rámci zrychleného jednání v pondělí 26. 10. 2020 schválili obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří museli zavřít své provozovny nebo jinak zásadně omezit dosavadní podnikatelské aktivity. Návrh v nejbližších dnech projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.

Více

Podávání žádostí v programu COVID - Kultura II spuštěno!

Od čtvrtka 22. 10. 2020 mohou podnikatelé v kultuře zasažení vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID – Kultura. Na ten je vyčleněno celkem 750 milionů korun. O podporu je možno žádat elektronicky přes informační systém.

Více